Kategorie
marzenia Światło Uzdrawianie

Nowy czas

Swieta, Nowy Rok to cudowny czas. Zycze Tobie, aby Bóg narodził się w Pełni w Tobie, tzn. abyś poczuł/a, że to Prawda, że to są Święta Bożego Narodzenia, czyli twoje urodziny do boskości w sobie.

A tu przesłanie na Nowy Rok

To pieśń stworzona przez Nahko Bear w połączeniu z pięknymi obrazami. Nahko, urodzony w Stanach jako połączenie krwi i kultury Apachów, Puertoricańczyków i Filipińczyków, zaadoptowany przez amerykańską rodzinę, cierpiał kryzys tożsamości od młodych lat. Jednocząca moc muzyki wkroczyła do jego życia kiedy wziął pierwsze lekcje gry na pianinie. Od tego czasu rozpoczął swoją muzyczną podróż po świecie z nowo odkrytym talentem.

Posłuchaj, popatrz, poczytaj słowa i … poczuj…. nowy czas.

Nahko Bear – odnośnik do youtube

nahko-bear-medicine-for-the-people-aloha-ke-akua

 

Nahko Bear (Medicine for the People) – Aloha Ke Akua Lyrics

 

Lend your ears, lend your hands,
Lend your movement, anything you can.
Come to teach, come to be taught.
Come in the likeness in the image of God.
Because, you can be like that.
With all that humbleness, and all that respect.
All of the power invested in me,
be it hard to love my enemies.
All of the black bags,
over the heads of the dead and dying.
The more I understand about the human race,
the less I comprehend about our purpose and place
and maybe if there was a clearer line the curiosity would satisfy.
Time based prophecies that kept me from living,
in the moment I am struggling
to trust the divinity of all the guides
and what the hell they have planned for us.
I cry for the creatures who get left behind
but everything will change in a blink of an eye
and if you wish to survive,
you will find the guide inside.

MmmMmmMmmMmmMmmMmmmmm. Hmmmmmmmmmmmmm.

 

I go back and forth every single day,
the clarity that comes to me in a choppy way,
as the feelings
and the places
and the seasons change,
the galaxies remain.
Energy fields cone the body in space.
The angels that are coming from a spiritual waste.
The hate that gets me distant from my spiritual pace.
Ten fold the manna when the planets are in place, in polar alignment.
We’re on assignment.
Mmm,


Bodies on consignment.
Return them to the circus,
and what is the purpose?
What is the purpose and would you believe it?
Would you believe it if you knew what you were for,
and how you became so informed.
Bodies of info performing such miracles.
I am a miracle made up of particles
and in this existence,
I’ll stay persistent,
and I’ll make a difference
and I will have lived it.

 

Aloha, Aloha , Ke Akua, Ke Akua,
Aloha, Aloha, Kuleana, Kuleana,
Aloha, Aloha , Ke Akua, Ke Akua,
Aloha, Aloha, Kuleana, Kuleana,

Each day that I wake,
I will praise I will praise.
Each day that I wake,
I give thanks I give thanks.
Each day that I wake,
I will praise. I will praise.
Each day that I wake,
I give thanks, I give thanks.
Mmm

 

And the day that I do wake up
and transcend the holy makeup,
I am capable, Iam powerful.
And the day that I do wake up
and transcend the holy makeup,
I am on my way to a different place………..
Hut da da da doooo ……….

I am not a leader, just a creature.
Stick the peaches of my teacher when you follow where they lead.
All mysterious ways of nature and I am in to it.
Hmm


Changing management.
And there are various ways to conquer this, monotonous, metropolis,
my stubbornness is bottomless,
my fear is this is talking shit
and I am wide awake and I am taking names.

I am not a leader, just a creature.
Stick the peaches of my teacher when you follow where they lead.
All mysterious ways of nature and I am in to it.
I am into it.
Changing management.
And there are various ways to conquer this, monotonous, metropolis,
my stubbornness is bottomless
my fear that this is talking shit,
and I am wide awake.
Mmmm and I am takin names.

And there are various ways to conquer this, monotonous, metropolis,
my stubbornness is bottomless
my fear that this is talking shit,
and I am wide awake and I am takin names.

Do you speak to me like you speak to God?
All the love and understanding between the father and the son?
Do you believe in the perfectness of where you are?
He’s my people he’s my children it’s the land that I would fight for.
I saw an ebonese telling me to patiently move the music medicine around the planet in a hurry.
Cuz there’s no time to waste.
Got to wake up the people time to stand up and say,
we know what we are for
and how we became so informed.
Bodies of info performing such miracles.
I am a miracle.
Made up of particles
and in this existence
I’ll stay persistent
and I’ll make a difference
and I will have lived it. ……..
Hmm

 

Aloha, Aloha , Ke Akua, Ke Akua,
Aloha, Aloha, Kuleuna, Kuleana,
Aloha, Aloha, Ke Akua, Ke Akua,
Aloha, Aloha, Kuleana, Kuleana,

Each day that I wake,
I will praise, I will praise.
Each day that I wake,
I give thanks, I give thanks.
Each day that I wake,
I will praise, I will praise.
Each day that I wake,
I give thanks, I give thanks.

And the day that I do wake up and transcend the holy makeup,
I am capable.
Hm that’s right, I am powerful.
And the day that I do wake up and transcend the holy makeup,
I am on my way to a different place a a ace!
Ho ho ooo eh eh eh eh na na na na na na na hm hm hm hm

Aloha, Aloha, Ke Akua, Ke Akua,
Aloha, Aloha, Kuleana, Kuleana

 

Nahko Bear (Lekarstwo dla Ludzi) – Aloha Ke Akua słowaWypożycz swoje uszy, wypożycz swoje dłonie,

Wypożycz swój ruch, wszystko co możesz.

Przyjdź aby nauczać, przyjdź aby się uczyć.

Przyjdź w podobieństwie w obrazie Boga.

Ponieważ możesz być taki jak to.

Z całą tą pokorą i z całym szacunkiem.

Całą mocą zainwestowaną we mnie,

bądź choć ciężko kochać moich nieprzyjaciół.

Wszystkie czarne worki,

ponad głowami umarłych i umierających.

Im więcej rozumiem na temat rasy ludzkiej,

tym mniej pojmuję nasz cel i miejsce

i może gdyby była wyraźniejsza linia ciekawość byłaby zaspokojona.

Przepowiednie oparte na czasie, które powstrzymywały mnie przed życiem,

w chwili gdy walczy

by zaufać boskości wszystkich przewodników

i co też oni u diabła zaplanowali dla nas.

Płaczę nad stworzeniami pozostawionymi z tyłu

ale wszystko się zmieni w mgnieniu oka

i jeśli chcecie przetrwać,

odnajdziecie przewodnika wewnątrz,

MmmMmmMmmMmmMmmMmmmmm. Hmmmmmmmmmmmmm.

 

Idę do tyłu i do przodu każdego pojedynczego dnia,

jasność, która przychodzi do mnie w niepewny sposób,

jako uczucia

i miejsca

i pory roku się zmieniają,

galaktyki pozostają.

Energia wypełnia stożek ciała w przestrzeni.

Anioły, które przychodzą z duchowych odpadów.

Nienawiść, która powoduje, że oddalam się od mojego duchowego miejsca.

Potem zagnij mannę kiedy planety są w miejscu, w polarnym połączeniu.

Jesteśmy tutaj na zleceniu.

Mmm,

 

Ciała na przesyłkę.

Prześlij je z powrotem do cyrku,

i jaki jest tego cel?

Jaki jest cel i czy uwierzyłbyś w niego?

Czy uwierzyłbyś w niego gdybyś wiedział po co tu byłeś,

i jak zostałeś poinformowany.

Ciała informacji przedstawiające takie cuda.

Jestem cudem stworzonym z części

i w tym istnieniu,

pozostanę wytrwałym,

i będę czynił różnicę

i będę nią żył.

 

Aloha, Aloha , Ke Akua, Ke Akua,

Aloha, Aloha, Kuleana, Kuleana,

Aloha, Aloha , Ke Akua, Ke Akua,

Aloha, Aloha, Kuleana, Kuleana,

Każdego dnia gdy się obudzę,

Będę wychwalał będę wychwalała,

Każdego dnia gdy się obudzę,

Daję podziękowania, daję podziękowania.

Każdego dnia gdy się obudzę,

Będę wychwalał, będę wychwalała,

Każdego dnia gdy się obudzę,

Dziękuję, Dziękuję.

Mmm

 

I w dniu, w którym rzeczywiście się budzę

i wznoszę ponad ten święty makijaż,

Jestem zdolny, jestem mocna.

I w dniu, w którym rzeczywiście się budzę

i wznoszę ponad ten święty makijaż,

Jestem na drodze do innego miejsca …..

Hut da da da doooo ……….

Nie jestem liderem, jestem tylko stworzeniem.

Trzymaj brzoskwinie mojego nauczyciela gdy podążasz tam gdzie one cię prowadzą.

Wszystkie tajemnicze drogi natury i ja jestem w nich.

Hmm

 

Zmieniając zarządzanie.

I jest wiele różnych dróg by to pokonać,

monotonne, metropolitarne,

moja upartość jest bezdenna,

mój strach jest mówiącym gównem

I ja jestem szeroko obudzony i przyjmuje imiona.

Nie jestem liderem, tylko stworzeniem.

Trzymaj brzoskwinie mojego nauczyciela gdy podążasz tam gdzie one cię prowadzą.

Wszystkie tajemnicze drogi natury i ja jestem w nich.

Zmieniając zarządzanie.

I jest wiele różnych dróg by to pokonać,

monotonne, metropolitarne,

moja upartość jest bezdenna,

mój strach jest mówiącym gównem

I ja jestem szeroko obudzony.

Mmmm i przyjmuję imiona.

I jest wiele różnych dróg by to pokonać,

monotonne, metropolitarne,

moja upartość jest bezdenna,

mój strach jest mówiącym gównem

I ja jestem szeroko obudzony i przyjmuję imiona.

Czy rozmawiasz ze mną tak jak rozmawiasz z Bogiem?

Cała miłość i zrozumienie pomiędzy ojcem i synem?

Czy wierzysz w doskonałość tego gdzie jesteś?

On jet moimi ludźmi on jest moimi dziećmi to jest kraj, za który mógłbym walczyć.

Widziałem ludzi mówiących mi bym cierpliwie ruszył muzykę uzdrawiania (medicine music) wokół planety w pośpiechu.

Gdyż nie ma czasu do stracenia.

Musimy obudzić ludzi czas powstać i mówić,

wiemy po co jesteśmy

i jak zostaliśmy poinformowani.

Ciała informacji przedstawiające takie cuda.

Ja jestem cudem

Stworzonym z części

i w tym istnieniu

Pozostanę wytrwałym

I dokonam zmiany

I będę nią żył……

Hmm

 

Aloha, Aloha , Ke Akua, Ke Akua,

Aloha, Aloha, Kuleuna, Kuleana,

Aloha, Aloha, Ke Akua, Ke Akua,

Aloha, Aloha, Kuleana, Kuleana,

Każdego dnia gdy się obudzę,

Będę wychwalał będę wychwalała,

Każdego dnia gdy się obudzę,

Daję podziękowania, daję podziękowania.

Każdego dnia gdy się obudzę,

Będę wychwalał, będę wychwalała,

Każdego dnia gdy się obudzę,

Dziękuję, Dziękuję.

I w dniu, w którym rzeczywiście się budzę

i wznoszę ponad ten święty makijaż,

Jestem zdolny,

Hm, to racja, jestem mocny.

I w dniu, w którym rzeczywiście się budzę

i wznoszę ponad ten święty makijaż,

Jestem na drodze do innego miejsca, a aa

Ho ho ooo eh eh eh eh na na na na na na na hm hm hm hm

Aloha, Aloha, Ke Akua, Ke Akua,

Aloha, Aloha, Kuleana, Kuleana

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *